Seuran säännöt

(voimassa olevat pykälät 1998)

1 §

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Perhokalastajat ja sen kotipaikka on Tampere.

2 §

Yhdistyksen, josta jäljempänä käytetään nimitystä seura, tarkoituksena on perhokalastuksen ja perhonsidonnan harrastaminen ja kehittäminen jäsenistön keskuudessa sekä seuran tunnetuksi tekeminen. Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Toimeenpanemalla kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joissa selvitetään perhokalastukseen liittyviä kysymyksiä.
 2. Järjestämällä tilaisuuksia, joissa jäsenet saavat käytännön opastusta perhonheittotekniikassa ja välineiden käsittelyssä.
 3. Järjestämällä perhonsidontatilaisuuksia, joissa annetaan opastusta sidontatekniikassa, välineistä ja materiaaleista.
 4. Pyrkimällä parantamaan jäsenistön perhokalastusmahdollisuuksia: Hankkimalla tietoja kalapaikoista. Järjestämällä kalastusretkiä, kilpailuja, näyttelyitä ym. samantapaista toimintaa.

3 § (muutettu 1994)

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen perhokalastusta harrastava 15 vuotta täyttänyt henkilö. Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seuran toiminnassa voi olla mukana juniorijäsenenä myös nuorempikin kuin 15 vuotta täyttänyt henkilö. Juniorijäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Juniorijäsenen osallistumisesta seuran toimintaan päättää johtokunta. Johtokunta ratkaisee jäsenyyshakemukset ja hyväksyy juniorijäseneksi koskevat pyynnöt.

4 § (muutettu 1994)

Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään seuran syyskokouksessa. Jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille.

5 §

Seuran hallituksena toimii johtokunta, johon kuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan kahdeksi vuodeksi valittua muuta jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Johtokunta valitaan seuran syyskokouksessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

6 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kolme jäsentä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

7 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 §

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

9 §

Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla tai lehti-ilmoituksella paikkakunnan sanomalehdessä.

10 §

Seuran syyskokouksessa, joka pidetään taimenen rauhoitusaikana 10.9. – 15.11.

 1. Valitaan syyskokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio, toimintasuunnitelma ja liittymis- sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 4. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet.
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Seuran kevätkokouksessa, joka pidetään harjuksen rauhoitusaikana huhti- toukokuussa.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään kokoukselle seuran vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
 4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Jos jäsen ei täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksiaan hänet voidaan erottaa seurasta johtokunnan päätöksellä. Erotetulla jäsenellä on kuitenkin oikeus saada erottamisensa seuran kokouksen käsiteltäväksi, jos hän sitä kirjallisesti vaatii johtokunnalta. Vaatimus on tehtävä kuukauden kuluessa johtokunnan erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä. Johtokunnan on kutsuttava seuran kokous koolle asian käsittelyä varten kolmen viikon kuluessa vaatimuksen tultua johtokunnan tietoon. Jos jäsenmaksu on maksamatta kahden vuoden ajan ajalta, katsotaan jäsen erotetuksi johtokunnan päätöksellä. Jos jäsen maksaa maksamatta jääneet maksunsa, tulee hän jälleen jäseneksi ilman liittymismaksua. Johtokunta voi vapauttaa jäsenen määräajaksi jäsenmaksuista sairauden, asepalveluksen, työttömyyden tms. syyn takia.

12 §

Seuran kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

13 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos seuran kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutoksen tai muutosten puolesta äänestää vähintään kolme neljäsosaa läsnä olevista jäsenistä.

14 §

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään yhden kuukauden väliajoin. Purkupäätökseen vaaditaan kolme neljäsosaa kaikista annetuista äänistä molemmissa kokouksissa.

15 §

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla seuran toimialueen perhokalastuksen hyväksi.

16 §

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

(Tampereella joulukuun 21. päivänä 1977)

Seuran yhdistysrekisterinumero on 125 005.